Правилата и условите последен пат беа ажурирани на 09/01/2022

1. Вовед

Овие Правила и услови се однесуваат на оваа веб страна и на трансакциите поврзани со нашите производи и услуги. Може да бидете обврзани со дополнителни договори поврзани со вашата врска со нас или какви било производи или услуги што ги добивате од нас. Доколку било која одредба од дополнителните договори е во спротивност со која било одредба од овие Правила и услови, одредбите од овие дополнителни договори ќе се контролираат и ќе преовладуваат.

2. Поврзување

Со регистрирање, пристапување или на друг начин користење на оваа веб страна, вие со ова се согласувате да ги почитувате подолунаведените Правила и услови.  Самото користење на оваа веб страна подразбира познавање и прифаќање на овие Правила и услови. Во некои конкретни случаи, можеме исто така да побараме од вас експлицитно да се согласите.

3. Електронска комуникација

Со користење на оваа веб страна или комуникација со нас преку електронски средства, вие се согласувате и потврдувате дека можеме да комуницираме со вас електронски на нашата веб страна или со испраќање е-пошта до вас, и се согласувате дека сите договори, известувања, обелоденувања ќе бидат преку електронски комуникации согласно важечките законски прописи, вклучително, но не ограничувајќи се на барањето таквите комуникации да бидат во писмена форма.

4. Интелектуална сопственост

Ние или нашите соработници ги поседуваме и ги контролираме сите авторски и други права на интелектуална сопственост на оваа веб страна и податоците, информациите и другите ресурси прикажани или достапни во рамките на веб страната.

4.1 Сите права се заштитени

Освен ако специфичната содржина не диктира поинаку, не ви е дадена лиценца или кое било друго право според авторските права, заштитен знак, патент или други права на интелектуална сопственост. Ова значи дека нема да користите, копирате, репродуцирате, изведувате, прикажувате, дистрибуирате, вградувате во кој било електронски медиум, менувате, декомпајлирате, пренесувате, преземате, пренесувате, монетизирате, продавате или комерцијализирате какви било ресурси на оваа веб страна во која било форма, без наша претходна писмена дозвола, освен и само доколку поинаку е пропишано во прописите на задолжителниот закон (како што е правото на цитат).

5. е-Весник

Без оглед на горенаведеното, можете да го проследите нашиот е-весник до други кои можеби се заинтересирани да ја посетат нашата веб страна.

6. Сопственост на трети страни

Нашата веб страна може да вклучува хиперврски или други референци до веб страните на други страни.  Ние не ја следиме или прегледуваме содржината на веб страните на други страни со кои се поврзани од оваа веб страна локација. Производите или услугите понудени од други веб страни ќе подлежат на важечките Правила и услови на тие трети страни. Изразените мислења или материјалите што се појавуваат на тие веб страни не се нужно споделени или одобрени од нас.

Ние нема да бидеме одговорни за какви било практики за приватност или содржина на овие страници. Вие ги сносите сите ризици поврзани со користењето на овие веб страни и сите поврзани услуги од трета страна. Ние нема да прифатиме никаква одговорност за каква било загуба или штета на кој било начин, без разлика што е предизвикана, што произлегува од вашето откривање на лични информации на трети страни.

7. Одговорна употреба

Со посета на нашата веб страна, се согласувате да ја користите само за целите наменети и како што е дозволено со овие Правила и услови, какви било дополнителни договори со нас и важечките закони, регулативи и општо прифатените онлајн практики и индустриски упатства. Не смеете да ја користите нашата веб страна или услуги за да користите, објавувате или дистрибуирате материјал што се состои од (или е поврзан со) злонамерен компјутерски софтвер; Не смеете да користите податоци собрани од нашата веб страна за каква било директна маркетинг активност или за спроведување какви било систематски или автоматизирани активности за собирање податоци на или во врска со нашата веб страна.

Вклучувањето во каква било активност што предизвикува или може да предизвика оштетување на веб страната или што се меша со перформансите, достапноста или пристапноста на веб страната е строго забрането.

8. Регистрација

За време на овој процес, можеби ќе треба да изберете лозинка. During this process, you may be required to choose a password. Вие сте одговорни за одржување на доверливоста на лозинките и информациите за сметката и се согласувате да не ги споделувате вашите лозинки, информации за сметката или обезбеден пристап до нашата веб страна локација или услуги со кое било друго лице. Не смеете да дозволите ниту едно друго лице да ја користи вашата сметка за пристап до веб страната бидејќи вие сте одговорни за сите активности што се случуваат преку употребата на вашите лозинки или сметки. Мора веднаш да не известите доколку дознаете за какво било откривање на вашата лозинка.

По откажувањето на сметката, нема да се обидувате да регистрирате нова сметка без наша дозвола.

9. Политика за рефундирање и враќање

9.1 Право на враќање на нарачка

Имате право да ја вратите нарачката во рок од 30 дена без да наведете каква било причина.

Периодот на повлекување ќе истече по 30 дена од денот кога го добивате вие, или трета страна различна од превозникот и наведена од вас, физички нарачаниот производ(и).

За да го искористите правото на враќање, мора да не известите за вашата одлука со недвосмислена изјава (на пример, писмо испратено по пошта, факс или е-пошта).  Нашите детали за контакт можете да ги најдете подолу. Можете да го користите приложениот модел формулар за враќање, но не е задолжително.

Ако ја користите оваа опција, ние ќе ви потврдиме дека сме го добиле вашето известување (на пример преку е-пошта) веднаш штом ни испратите.

За да го исполните рокот за враќање, доволно е да ја испратите вашата комуникација во врска со вашето остварување на правото на враќање пред да истече периодот за враќање.

9.2 Ефекти од враќање

Доколку се одлучите за враќање, ќе ви ги надоместиме сите исплати добиени од вас, вклучувајќи ги и трошоците за испорака (со исклучок на дополнителните трошоци за враќање на нарачаниот производ(и), најдоцна во рок од 14 дена од добивање на вратената нарачка.  Ќе извршиме враќање на средствата за плаќање како што сте ги користеле за првичната трансакција, освен ако не сте изрично договорени поинаку; во секој случај, нема да имате никакви такси како резултат на таквото надоместување.

Ќе мора да ги сносите директните трошоци за враќање на нарачаниот производ(и).

Единствено признаваме неотворени производи.

Ве молиме имајте предвид дека постојат некои законски исклучоци од правото на враќање, па затоа некои предмети не може да се вратат или разменуваат. Ќе ве известиме дали ова важи во вашиот конкретен случај. We will let you know if this applies in your particular case.

10. Поднесување идеја

Не испраќајте никакви идеи, пронајдоци, авторски дела или други информации што може да се сметаат за ваша сопствена интелектуална сопственост што би сакале да ни ги претставите, освен ако претходно не сме потпишале договор во врска со интелектуалната сопственост или договор за необјавување. Доколку ни предадете идеи без таков писмен договор, ни давате светска, неотповиклива, неексклузивна лиценца без авторски права за користење, репродуцирање, складирање, прилагодување, објавување, преведување и дистрибуција на вашата содржина во кој било постоечки или иден медиум.

11. Престанок на употреба

Можеме, по наше дискреционо право, во секое време да го измениме или прекинеме пристапот, привремено или трајно, на веб страната или на која било услуга на неа.  Вие се согласувате дека нема да бидеме одговорни пред вас или која било трета страна за каква било таква промена, суспензија или прекин на вашиот пристап до или користење на веб страната или која било содржина што можеби сте ја споделиле на веб страната.  Нема да имате право на компензација или друга исплата, дури и ако одредени карактеристики, поставки и/или која било содржина на која сте придонеле или на кои сте се потпреле, трајно се изгубени. Не смеете да заобиколите или да се обидувате да заобиколите какви било мерки за ограничување на пристапот на нашата веб страна.  You must not circumvent or bypass, or attempt to circumvent or bypass, any access restriction measures on our website.

12. Гаранции и одговорност

Ништо во овој дел нема да ја ограничи или исклучи гаранцијата наведена со закон дека би било незаконско да се ограничи или исклучи. Оваа веб страна и целата содржина на веб страната се обезбедени на основа „како што е“ и „како што е достапна“ и може да вклучува неточности или печатни грешки. Изрично ги отфрламе сите гаранции од секаков вид, без разлика дали се изразени или имплицирани, во однос на достапноста, точноста или комплетноста на содржината. Ние не даваме гаранција дека:

  • Оваа веб страна или нашите производи или услуги ќе ги задоволат вашите барања;
  • Oваа веб страна ќе биде достапна непрекинато, навремена, безбедна или без грешки;
  • Квалитетот на кој било производ или услуга купена или добиена од нас преку оваа веб страна ќе ги исполни вашите очекувања.

Ништо на оваа веб страна не претставува ниту има за цел да претставува правен, финансиски или медицински совет од кој било вид. Ако ви треба совет, треба да се консултирате со соодветен професионалец. If you require advice you should consult an appropriate professional.

Следните одредби од овој дел ќе се применуваат до максималниот степен дозволен со применливиот закон и нема да ја ограничат или исклучат нашата одговорност во однос на кое било прашање што би било незаконско или незаконски да ја ограничиме или исклучиме нашата одговорност. Во никој случај нема да бидеме одговорни за какви било директни или индиректни штети (вклучувајќи какви било штети за губење на профит или приход, загуба или оштетување на податоци, софтвер или база на податоци, или загуба или штета на имот или податоци) настанати од вас или која трета страна, што произлегува од вашиот пристап или користење на нашата веб страна.

Освен доколку некој дополнителен договор изречно не кажува, нашата максимална одговорност кон вас за сите штети кои произлегуваат од или поврзани со веб страната или кои било производи и услуги што се продаваат преку веб страната, без оглед на формата на правна постапка што наметнува одговорност ( без разлика дали во договор, правичност, небрежност, планирано однесување, деликт или друго) ќе биде ограничено на вкупната цена што ни ја плативте за купување на такви производи или услуги или користење на веб страната.  Таквото ограничување ќе се применува збирно за сите ваши побарувања, дејствија и причини за дејствија од секаков вид и природа.

13. Приватност

За да пристапите до нашата веб страна и/или услуги, можеби ќе треба да дадете одредени информации за себе како дел од процесот на регистрација. Се согласувате дека секоја информација што ќе ја дадете секогаш ќе биде точна, точна и ажурирана.

Вашите лични податоци ги сфаќаме сериозно и сме посветени на заштита на вашата приватност. Нема да ја користиме вашата е-адреса за несакана пошта. Сите пораки испратени од нас до вас ќе бидат само во врска со обезбедување на договорени производи или услуги.

Развивме политика за да одговориме на сите грижи за приватноста што можеби ги имате. За повеќе информации, ве молиме погледнете ја нашата Политика за приватност и нашата Политика за колачиња.

14. Ограничувања за извоз / Правна усогласеност

Пристапот до веб страната од територии или земји каде што содржината или купувањето на производите или услугите што се продаваат на веб-локацијата е нелегално е забрането. Не смеете да ја користите оваа веб страна со прекршување на извозните закони и прописи на North Macedonia.

15. Доделување

Не можете да доделите, пренесувате или поддоговорите некое од вашите права и/или обврски според овие Правила и услови, целосно или делумно, на трета страна без наша претходна писмена согласност. Секоја наводна задача што го прекршува овој дел ќе биде ништовна.

16. Прекршување на овие Правила и услови

Без предрасуди за нашите други права според овие Правила и услови, доколку ги прекршите овие Правила и услови кој било начин, може да преземеме такви дејствија што ќе ги сметаме соодветни за да се справиме со прекршувањето, вклучително и привремено или трајно суспендирање на вашиот пристап до веб страната, контактирање на вашиот давател на интернет услуги да побара да го блокира вашиот пристап до веб страната и/или да започне правна постапка против вас.

17. Виша сила

Освен обврските за плаќање пари според ова, никакво доцнење, неуспех или пропуст од страна на која било од страните да изврши или почитува некоја од нејзините обврски согласно со ова нема да се смета за прекршување на овие Правила и услови доколку и се додека таквото одложување, неуспех или пропуст произлегува од која било причина надвор од разумната контрола на таа страна.

18. Обештетување

Се согласувате да обештетите, браните и да не држите безопасни, од и против сите побарувања, обврски, штети, загуби и трошоци кои се однесуваат на вашето прекршување на овие Правила и услови и важечките закони, вклучително и правата на интелектуална сопственост и правата на приватност. Веднаш ќе ни ги надоместите нашите штети, загуби, трошоци и трошоци поврзани со или кои произлегуваат од таквите побарувања.

19. Откажување

Неуспехот да се спроведе некоја од одредбите наведени во овие Правила и услови, или неискористување на која било опција за раскинување, нема да се толкува како откажување од таквите одредби и нема да влијае на валидноста на овие Правила и услови или на било кој Договор или кој било дел од него, или право потоа да се спроведува секоја одредба.

20. Јазик

Овие Правила и услови се напишани и ќе се толкуваат исклучиво на македонски јазик.  Сите известувања и преписки ќе бидат напишани исклучиво на тој јазик.

21. Цел договор

Овие Правила и услови, заедно со нашата Политика за приватност и Политика за колачиња, го сочинуваат целиот договор помеѓу вас и Авизо МЦ дооел Скопје во врска со вашата употреба на оваа веб страна.

22. Ажурирање на овие Правила и услови

Можеме да ги ажурираме овие Правила и услови од време на време.  Ваша обврска е периодично да ги проверувате овие Правила и услови за промени или ажурирања. Датумот наведен на почетокот на овие Правила и услови е последниот датум на ревизија. Промените на овие Услови и правила ќе стапат на сила по објавувањето на таквите промени на оваа веб страна. Вашето континуирано користење на оваа веб страна по објавувањето на промени или ажурирања ќе се смета за известување за вашето прифаќање да се придржувате и да бидете обврзани со овие Правила и услови.

23. Избор на закон и јурисдикција

Овие Правила и услови се во согласност со законите на Република Северна Македонија.  Сите спорови во врска со овие Правила и услови ќе бидат предмет на надлежност на судовите на Република Северна Македонија.  Ако некој дел или одредба од овие Правила и услови се утврди од страна на суд или друг орган како неважечки и/или неприменлив според важечкиот закон, тој дел или одредба ќе бидат изменети, избришани и/или спроведени до максималниот дозволен степен за да се да ги исполни намерата на овие Правила и услови. Останатите одредби нема да бидат засегнати.

24. Контакт информации

Оваа веб страна е во сопственост и управувана од , независен член на компанијата Herbalife Nutrition.

You may contact us regarding these Terms and Conditions by writing or emailing us at the following address: moc.oohay@km.sifo
ул. Бриселска 23/4-3, Скопје

25. Преземање

Можете исто така да ги преземете нашите Правила и услови како PDF.